solin

93 teksty – auto­rem jest so­lin.

Co będzie jut­ro ? Jeszcze nie ma jutra... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 lipca 2013, 11:16

Pod­daję się z pełną świado­mością, już nie chcę dłużej wal­czyć. Możecie mnie na­zywać tchórzem, a to jest właśnie od­wa­ga i tyle. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 lipca 2013, 14:45

Trze­ba uważać w kim się za­kochu­jemy, bo cza­sem możemy tra­fić na człowieka bez ser­ca... Całko­wicie poz­ba­wione­go wszel­kich uczuć i ja­kiej­kolwiek wrażli­wości... Źle to się wte­dy kończy dla za­kocha­nej oso­by niestety... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 lipca 2013, 15:56

Szłam wczo­raj przez most, pat­rzyłam na rzekę i zas­ta­nawiałam się jak­by to było tam po dru­giej stro­nie te­go mostu...
Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 lipca 2013, 23:02

Nauka sa­ma w so­bie może i nie zaw­sze jest przy­jem­na, ale efekt końco­wy w pos­ta­ci dob­rze zda­nego egza­minu to już zaw­sze wiel­ka przy­jem­ność i satysfakcja. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 lipca 2013, 10:48

Wie­dza i umiejętności dają poczu­cie bezpieczeństwa.
War­to sie uczyć choćby dla sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 lipca 2013, 09:44

Dro­ga do jej ser­ca wyb­ru­kowa­na kośćmi tych, którzy ją pokochali... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 lipca 2013, 11:43

Już pra­wie złapałam szczęście.. ..pra­wie.. jak to wiele zmienia... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 lipca 2013, 11:27

Chciałabym móc cofnąć się na roz­sta­je i wyb­rać inną drogę... może tam uk­ryło się szczęście.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 lipca 2013, 10:43

Całko­wite wy­pale­nie, już na­wet li­ter brak... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 lipca 2013, 11:47

solin

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

solin

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność